Loading
Piri Reis Research Center

   Piri Reis Araştırma Merkezi, ülkemiz üniversitelerinde denizcilik tarihimizin araştırılması ve öğretilmesine yönelik herhangi bir bölüm bulunmadığından, bu boşluğu doldurmak amacıyla Deniz Müzesi Komutanlığı bünyesinde 27 Mart 2005 tarihinde kurulmuştur.

  Piri Reis Araştırma Merkezi’nin bünyesinde tarihçi, çevirmen ve grafikerler bulunmaktadır. Piri Reis Araştırma Merkezi’nin görevleri; Deniz Müzesi Komutanlığı bünyesinde bulunan dokümanların tasnifi ile belgelerin derlenip yorumlanması ve deniz harp tarihimize yönelik görsel ve yazılı yayınları takip edip bunların Deniz Müzesi Komutanlığına kazandırılmasını sağlamak, deniz harp tarihimize ilişkin ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanan araştırma, makale ve kitapları takip edip yurtiçi ve yurtdışı seminerlere katılımcı, izleyici, danışman ve takdimci olarak iştirak edilmesi maksadıyla çalışmalarda bulunmak, denizci ve bilim adamı yetiştirilmesine yardımcı olmak, Piri Reis ve eserleri üzerinde araştırma/incelemeler yapmak, Piri Reis Araştırma Merkezi bünyesinde araştırma faaliyetinde bulunacak dış uzmanların faaliyetlerini düzenleyip yönlendirmek, araştırma/inceleme sonuçlarının yayınlanmasını sağlayarak Yıllık Araştırma Programı yapıp onaylamak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına göndermektir.

   Deniz Müzesi Deniz Tarihî Arşivi Binası’nda faaliyetlerini sürdüren Piri Reis Araştırma Merkezi’nde öncelikle devlet, özel üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin tarih bölümleri ile bu üniversitelere bağlı sosyal bilimler ve diğer enstitülerde deniz tarihi ile ilgili yapılan çalışmalar ile denizcilik ve harp tarihimizle ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan dokümanların takibi yürütülmektedir. Ayrıca Deniz Tarihi Arşivi’nden yararlanacak makale, bildiri ve kitap çalışmaları yapılmaktadır.

   2006 yılında başlatılarak devam eden “Türk Deniz Harp Tarihi’nde iz bırakan gemiler, olaylar, şahıslar” konulu çalışmalar kapsamında bugüne kadar aşağıdaki kitaplar hazırlanarak araştırmacıların ilgisine sunulmuştur;

   - Muavenet-i Milliye ve Goliath’ın Batırılışı

   - Efsane Gemi Mahmudiye Kalyonu

   - Marmara’da Denizaltı Avı, Sultanhisar ve Stoker’ın Denizaltısı AE-2

   - Gazi Hamidiye ve “Akın Harekatı”

   - Zırhlı Mesudiye

   - Piri Reis’in Yaşamı, Yapıtları ve Bahriyesinden Seçmeler

   - Büyük Türk Denizcisi Kemal Reis

   - Çeşme, Navarin ve Sinop Baskınları ve Sonuçları

   - XVI. Yüzyılın Denizci Bir Bilim Adamı, Yaşamı ve Yapıtlarıyla Piri Reis

   - Türk Tarihinde Yavuz Zırhlısı’nın Rolü

   - Türk Tarihinde Kıbrıs’ın Fethi

   - Uluslararası Ertuğrul Fırkateyni Sempozyumu

   - Cezayirli Gazi Hasan Paşa

   - Saltanat Kayıkları

   - Osmanlıdan Cumhuriyete Adları Süregelen Gemiler

   Piri Reis Araştırma Merkezi arşiv araştırma ve tasnifleme; yayın, seminer, sempozyum, konferans takibi ve katılımı ile dış (gönüllü) uzman araştırmacılar olmak üzere üç ana bölüm üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Araştırma Merkezi’nde görevli personellerimiz arşiv araştırma ve tasnifleme, yayın, seminer, sempozyum ve konferans takibi gibi faaliyetlerini, Deniz Müzesi Arşiv Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışarak yürütmektedirler.

   Piri Reis Araştırma Merkezi ile ortak proje yürütecek olan araştırmacıların, yaklaşık 20 milyon belgeye sahip Deniz Tarihi Arşivi’nden, 863 harita ve 41 atlasın yer aldığı Harita Arşivi’nden, 31275 fotoğrafın (digital görüntüler dahil) bulunduğu Fotoğraf Arşivi’nden, denizcilik ve deniz harp tarihimizi ilgilendiren el yazmaları ile yerli ve yabancı kaynaklı toplam 21395 adet kitabın yer aldığı zengin bir literatüre sahip olan Deniz İhtisas Kütüphanesi’nden yararlanma imkânları vardır. 

   Dış uzmanlar statüsünde görev alacak gönüllü uzman personellerin çalışma talepleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir ve Komutanlıktan onay alınır. İzin süresi azami bir yıldır. Süre bitiminde tekrar müracaat edilerek çalışma süresi yenilenebilir. Gönüllü uzman personeller Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar Yönetmeliği’ne bağlı olarak çalışırlar. Personellerin hazırladıkları doküman/eserlerin yayımlanması durumunda talep edebilecekleri telif hakkı Deniz Kuvvetleri Komutalığı’nın onayına tabiidir.


E-posta: muze.istanbul.editor@dzkk.tsk.tr